کارتن نیمه

کاملا مشابه با کارتن معمولی تنها با این تفاوت که چهار لبه بالایی را ندارد.