کارتن با جداکننده داخلی

این کارتن همان گونه معمولی بوده که صرفاً با یک جداکننده آماده متمایز می‌شود.